Grundingsolie /globalassets/inriver/resources/68104_yunik_woodprimer_750ml.psd

Varianter

Alkydolieoliebaseret grunding, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 23 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode