Sprøjtefortynder /globalassets/inriver/resources/80884_nn_universal_thinner_1l.tif

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H312H332) Farlig ved hudkontakt eller indånding.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.