Dækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/68771_yunik_daekkende_traebeskyttelse.psd

Varianter

Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningerne.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode