Trægrunder V /globalassets/inriver/resources/68179_yunik_traegrunder_v_3l.tif

Varianter

Vandig, alkydoliebaseret grundingsolie, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode