Trægrunder V /globalassets/inriver/resources/68179_yunik_traegrunder_v_3l.png

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data