Spraymaling Klarlak /globalassets/inriver/resources/17187_color_spraymaling_gold.psd

Varianter

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.