Spraymaling /globalassets/inriver/resources/rt41635_spray-heat-resistent-matt-black_400-ml_nn-spray-2-755884.png?344cdba7

Varianter

0,4 L
Varmeresistent spraymaling

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 1 døgn

Finish

Blank
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data