Facade Silicate Primer /globalassets/inriver/resources/39422_pp_facade_silicate_primer_10l.png

Varianter

10 L
PP Facade Silicate Primer - Murgrunder. Trænger ind i underlaget, sikrer forankring og dermed effektiv vedhæftning af den efterfølgende behandling.

Område

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data