Facade Silicate /globalassets/inriver/resources/39367_pp_facade_silicate_10l_p9_dtp1.png

Varianter

10 L
Helmat silikatmaling som giver den mest diffusionsåbne overflade med god vejrbestandighed. Giver en levende, changerende overflade.

Område

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data