KABRIC Floor Smooth Prepare

KABRIC Floor Smooth Prepare /globalassets/inriver/resources/28293_kabric-floor-smooth-prepare-ab_kf-epoxy-758408.png?2728fde8

Varianter

4 KG
7,8 KG
4,2 KG
Skab et stærkt fundament for dit nye gulv med KABRIC Floor Smooth Prepare. Ultrastærk 2-komponent epoxy primer anvendes som hæfteprimer eller ved tilsætning af KABRIC Floor Smooth Prepare Filler til udjævning af vandrette overflader inden behandling med KABRIC Floor.
Produktet har en ekstraordinær god vedhæftning og gennemhærder, selv ved tykke lag. Anvendes hvor ujævnheder og aftegninger fra underlaget ikke ønskes i det færdige resultat.
  • Opløsningsmiddelfri epoxy
  • Hæfteprimer
  • Udjævningsmasse

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H302) Farlig ved indtagelse.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H410) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 7 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 7 døgn

Egenskaber

  • Opløsningsmiddelfri epoxy
  • Hæfteprimer
  • Udjævningsmasse
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data