Kontaktlim /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml-107313.png?52e82c76

Varianter

0,04 L
Bostik Allround Kontaktlim er en effektiv opløsningsmiddelbaseret kontaktlim med en let og fleksibel konsistens.
Dette alsidige lim skaber stærke og pålidelige limfuger. Efter blot 7 dage opnår limfugen en imponerende klæbeevne ved temperaturer op til +90 - 100ºC. Denne kontaktlim er det ideelle valg til en bred vifte af applikationer, hvor pålidelig klæbning og høj temperaturmodstand er afgørende.
  • Allround kontaktlim
  • Tynd og smidig konsistens
  • Bedste klæbeevne efter 7 døgn

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Egenskaber

  • Kontaktlim
  • Smidig konsistens
  • Uopløselig i vand
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data