Kontaktlim /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml-107313.jpg?52e82c76

Varianter

0,04 L
Opløsningsbaseret kontaktlim.
Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim med tynd og smidig konsistens. Efter 7 døgn har limfugen god klæbeevne op til + 90 - 100ºC
  • Allround kontaktlim
  • Tynd og smidig konsistens
  • Bedste klæbeevne efter 7 døgn

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Egenskaber

  • Kontaktlim
  • Smidig konsistens
  • Uopløselig i vand
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data