Kontaktlim /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml-107313.png?52e82c76

Varianter

0,04 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data