Rensebenzin /globalassets/inriver/resources/80334_nn_bensin_1l-107233.jpg?52e82c76

Varianter

1 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H304) Kan være livsfarligt
(H315) Forårsager hudirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H411) Giftig for vandlevende organismer