Protox Insekt /globalassets/inriver/resources/20637_protox-insekt_1-l_protoxi-802865.png?d407a7a7

Varianter

1 L
Træbeskyttelse mod angreb af insekter
Anvendes på nyt og gammelt træværk mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke. Bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter.
  • Træbeskyttelse
  • Bekæmper angreb fra insekter
  • Forebyggende

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H410) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Genbehandlingstør: 8 timer

Egenskaber

  • Træbeskyttelse
  • Bekæmper angreb fra insekter
  • Forebyggende
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data