Araldite rapid /globalassets/inriver/resources/73702_bostik_epoxy_rapid_24ml-107309.png?52e82c76

Varianter

0,04 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data