Araldite rapid /globalassets/inriver/resources/73702_bostik_epoxy_rapid_24ml.png

Varianter

0,04 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data